Coachprogram för företag och organisationer

Coachprogram – förändringscoachning.

Företag och organisationer erbjuder coachning till sina anställda för perspektiv, kreativitet och hälsa.

Roller:
  coachen – jag, 
  klienter – medarbetare som coachas,
  uppdragsgivaren – representant(er) för den betalande kunden, oftast klientens arbetsgivare, typiskt en chef eller HR-avdelning. 

Inför coachningen

Uppdragsgivaren väljer ut medarbetare som är intresserade av coachning (tänkbara klienter). 

Under ett Uppstartsmöte på en knapp timme går coachen och klienten igenom förutsättningar, upplägg, diskuterar målformulering och ”känner av” stämningen sinsemellan. Det är ofta lämpligt att uppdragsgivaren deltar under en del av mötet. 

Efter Uppstartsmötet träffas klient och uppdragsgivare (dvs medarbetaren och chefen/HR) för att besluta huruvida man vill starta programmet, och i så fall formulera en målbild eller en inriktning för coachprocessen.

Uppdragsgivaren gör en formell beställning hos coachen. (Väljer man att inte gå vidare med programmet debiteras ingenting.) I samband med beställningen diskuteras även målet/inriktningen mellan coach och uppdragsgivare. Målet skrivs in i Coachöverenskommelsen.

Under coachningen

Förutsatt att både klient och coach tror att det kan bli en givande och förtroendefull relation tar därefter själva coachningen vid med, i normala fall, en timme långa coachtillfällen varannan vecka. 

Efter lite drygt halva tiden, säg fem-sex coachtillfällen, hålls (om så önskas) ett avstämningsmöte mellan coach, klient och uppdragsgivare där man stämmer av klientens utveckling och hur långt man kommit på vägen mot målet, om målet förändrats etc.

Samtidigt kan man börja fundera på hur programmet ska avslutas; börjar man redan bli ”färdig” eller har man precis kommit igång? Ibland kan det behövas lite flexibilitet för att uppnå bästa resultat.

Avslutning

I samband med det sista coachtillfället gör klienten en reflekterande Utvärdering av processen. Utvärderingen gås igenom tillsammans av coach, klient och uppdragsgivare. 

Efter ett genomgånget program för Förändringscoachning kan det ibland vara lämpligt att övergå till Utvecklingscoachning på mer löpande basis.

Upplägg

Helst löper tre (eller fyra) coachprogram parallellt, med olika klienter som jag träffar hos kunden en regelbunden dag (exempelvis varannan torsdag). Vi avsätter en ostörd plats och sätter upp ett schema med tre (eller fyra) timslånga coachtillfällen under dagen, med god marginal sinsemellan: exempelvis kl 9-10, kl 11-12, kl 13-14 (samt kl 15-16). 

Beroende på intresse och återkoppling från deltagarna kan man utöka till fyra träffar under dagen, eller – om behov finns – att jag kommer till kunden en dag varje vecka för upp till åtta parallella program. 

Kontakta mig